บ้านดอยช้าง

About Village

บ้านดอยช้าง ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตั้งอยู่บนพื้นที่ ที่มีความสูงระหว่าง 1,000 - 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ชื่อ "บ้านดอยช้าง" ตั้งขึ้นตามลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนช้างแม่ลูกสองเชือก เป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี และพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาว โดยเฉพาะกาแฟสายพันธุ์อราบิก้า ปัจจุบันบ้านดอยช้าง เป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวไทยภูเขา 3 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า, ลีซู และจีนยูนนาน กว่า 1,000 ครัวเรือน มีประชากรอยู่รวมกันมากกว่า 10,000 คน

ในอดีตนั้นพื้นที่บ้านดอยช้างเป็นพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมเนื่องจากทำการเกษตรกรรมในลักษณะการทำไร่เลื่อนลอย รวมถึงการปลูกพืชเสพติดอย่างฝิ่น ทำให้พื้นที่บนดอยช้างเป็นภูเขาหัวโล้น และหน้าดินถูกทำลาย พื้นที่เพาะปลูกเสื่อมโทรม จนภายหลังที่หน่วยงานของรัฐได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวเขาบนพื้นที่สูงในแต่ละพื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาว ตามแนวพระราชดำริฯในของหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย แผ้วถางป่า และปัญหายาเสพติดของพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย จนเกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชเมืองหนาว โดยเฉพาะกาแฟอราบิก้าตามที่หน่วยงานของรัฐได้ส่งเสริม วันนี้พื้นที่ดอยช้างถือเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟอราบิก้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคกาแฟทั้งในและต่างประเทศ และพื้นที่บ้านดอยช้างยังถือเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟอราบิก้าที่ใหญ่ของประเทศไทยอีกด้วย

บ้านดอยช้าง

ดินแดนแห่งกาแฟอราบิก้าคุณภาพที่ดีที่สุดของเมืองไทย

ความสูง

พื้นที่ความสูง 1,000 - 1,7000 เมตร
เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

สายพันธุ์กาแฟ

กาแฟอราบิก้า
คาร์ติมอร์ , คาทุย , คาทูร่า

พื้นที่เพาะปลูก

ประมาณ 30,000 ไร่เศษ

ชนเผ่าบนดอยช้าง

อาข่า , ลีซู , จีนยูนนาน