เกี่ยวกับสมาคม

About Association

สมาคมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพื้นที่ดอยช้าง ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยการรวมตัวของกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ (ประกอบด้วย 3 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า, ลีซู, จีนยูนนาน) สมาคมฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพของกาแฟในพื้นที่ระหว่างกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านดอยช้าง รวมถึงการเป็นตัวกลางในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่และเป็นหน่วยงานที่จะรับรองถึงแหล่งที่มาของเมล็ดกาแฟว่าเป็นเมล็ดกาแฟจากในพื้นที่บ้านดอยช้างจริง คอยปกป้องผลประโยชน์ของผลผลิตในพื้นที่บ้านดอยช้าง ไม่ให้ถูกสวมสิทธิ์โดยการปลอมปนเมล็ดกาแฟจากแหล่งเพาะปลูกอื่นๆ เป็นการการันตีถึงคุณภาพของเมล็ดกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าเมล็ดกาแฟที่ผ่านการรับรองจากสมาคมฯ เป็นเมล็ดกาแฟของแท้จากบ้านดอยช้าง

สมาคมฯ เป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟทั้งเมล็ดกาแฟคั่วและเมล็ดกาแฟสารเพื่อสร้างโอกาสในเข้าถึงตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการกาแฟ ในพื้นที่บ้านดอยช้าง โดยเมล็ดกาแฟที่จัดจำหน่ายผ่านสมาคมต้องเป็นเมล็ดกาแฟที่เพาะปลูกในพื้นที่บ้านดอยช้างเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งหารือเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพกาแฟจากหลายชนเผ่าบนพื้นที่ดอยช้าง

2. ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่ดอยช้างได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูก การดูแลสวนกาแฟแล้ต้นกาแฟ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและราคาดี

3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพื้นที่ดอยช้างให้ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ บนดอยช้าง

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรช่วยกันปลูกป่าและพืชคลุมดิน เพื่อให้ร่มเงาแก่ต้นกาแฟแบบถูกต้องและรวมถึงการร่วมมือกับองค์กรของรัฐ เพื่อให้ได้กาแฟที่มมีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

5. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ ตามโอกาสและความเหมาะสม รวมถึงการปกป้องการสวมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านดอยช้าง