About

บ้านดอยช้าง

บ้านดอยช้าง ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตั้งอยู่บนพื้นที่ ที่มีความสูงระหว่าง 1,000 – 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ชื่อ “บ้านดอยช้าง” ตั้งขึ้นตามลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนช้างแม่ลูกสองเชือก เป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี และพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาว โดยเฉพาะกาแฟสายพันธุ์อราบิก้า ปัจจุบันบ้านดอยช้าง เป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวไทยภูเขา 3 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า, ลีซู และจีนยูนนาน กว่า 1,000 ครัวเรือน มีประชากรอยู่รวมกันมากกว่า 10,000 คน

กาแฟคุณภาพจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านดอยช้าง

เกี่ยวกับสมาคม
สมาคมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพื้นที่ดอยช้าง

สมาคมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพื้นที่ดอยช้าง ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยการรวมตัวของกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สมาคมฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพของกาแฟในพื้นที่ระหว่างกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านดอยช้าง รวมถึงการเป็นตัวกลางในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านดอยช้าง

Our Product and Service

จำหน่ายกาแฟสาร กาแฟคั่ว และให้บริการคั่วกาแฟ
จากผลิตภัณฑ์กาแฟของเกษตรกร
ในพื้นที่บ้านดอยช้าง